AGROBIOLOGY

AGROBIOLOGY, АГРОБИОЛОГИЯ – ӨСГӨЛ ЗҮЙ

(ургац, ашиг шимийг нь нэмэгдүүлэх зорилгоор амьтан, ургамлын өсөлт хөгжлийг судлах шинжлэх ухаан)

Бусадтай хуваалцах: