TRACTOR

ТҮЛГҮҮР

(хүнд ачаа, хөдөө аж ахуйн тоног төхөөрөмж зэргийг чирэх хөдлүүр)