INSTINCT

ЗӨН

(тодорхой нэг өдөөлтийн хариуд үзүүлэх амьтны төрөлхийн авир)