IMPRESSIONISM

ХАДААШРУУЛГА

(бүтэн дүр зураг харуулах эсвэл нэгд нэгэнгүй нарийвчлан дүрслэхээсээ илүүтэйгээр мэдрэмжид өртсөнийг тусгах урлагийн хэв маяг)