EUROPIUM

ӨРӨНЗ

(мөнгөлөг өнгөтэй, хатуувтар, ус ба агаарт хялбар исэлддэг, төмөрлөгийн шинжийг үзүүлэх хувилахуйн махбодь)