ENERGY

ЭРЧИМ ХҮЧ

(бодисын ажил ба дулаанд зарцуулагдах боломжтой хэлбэр)