DINOSAUR

ҮЛЭГ ГҮРВЭЛ

(Дундад Төрмөлийн Эринд амьдарч байгаад мөхсөн дийлэнхдээ аварга том биетэй хэвлээр явагч)