CERTIFICATE

ГЭРЧИЛГЭЭ

(төрөлт, гэрлэлт, сурлагын түвшин, өмчлөл зэргийг гэрчлэх албан ёсны бичиг баримт)