BURGER

ХЭГЭШ

(мах болон бусад хүнсний орцыг татаж жижиглэсний дараа нийлүүлж нягтруулаад голчлон хавтгай дугариг хэлбэрт оруулан шарах, хайрах зэргээр болгох хоол)