BALANCE

ТЭНЦВЭР

(жин эсвэл хэмжээний тэгш хуваарилалт)