ACCUMULATOR

ХУРИМТЛУУР

(эрчим хүчийг цэнэг, хий, шингэн зэрэг байдлаар нөөцлөх төхөөрөмж)