POURING RAIN

POURING RAIN

УСАРХАГ БОРОО

(том дусалтай, ширүүн бороо)

PRAGMATISM

СЭГЭЭЛЭЛ

(онол, үзэл баримтлалын хүчин төгөлдөр байдлыг бодит хэрэглээнийх нь үр дүнгээр үнэлэх гүн ухааны хандлага)

PETROL STATION

ШАТАХУУН ТҮГЭЭГҮҮР

(хөдлүүрийн түлш, гүгэн зарах газар)

PUNCH

ЦООЛУУР

(цаас, арьс, төмөрлөг зэрэгт нүх гаргах багаж төхөөрөмж)

PLACEHOLDER

ОРЛУУЛГА

(байхгүй байгаа зүйлийг түр орлосон зураг, бичдэс)

PEROXISOME

ХЭТЭСГҮҮР

(бараг бүх бөөмт эсийн сийвэнд орших сарьсан бүрхүүлтэй исэлдүүлэх эрхтэнцэр)

PEAK

ОРОЙ

(муруй, нөрүү зэргийн хамгийн өндөр цэг)

PLASTID

СИЙВЭГ

(ургамлын зэрэг зарим эсийн дотор агуулагдаж гэрлээр нийлэгжүүлэх, нөсөө үүсгэх зэрэг үүрэгтэй сарьсан бүрхүүлтэй эрхтэнцэр)

PARTICULATE

БУТАРМАГ

(бутраг хэлбэртэй бодис)

PARTICLE

БУТРАГ

(аливаа зүйлийн маш жижиг хэсэг)