X–RAY TECHNICIAN

X–RAY TECHNICIAN

НЭВТЭГЧ

(нэвтэг туяаны тоног төхөөрөмжийг ажиллуулах мэргэжилтэн)

X-RAY

НЭВТЭГ ТУЯА

(гэрэлтэж харагддаггүй биетийг нэвтрэх чадвартай, долгионы урт маш багатай цахилгаан соронзон цацраг)