TORRENTIAL RAIN

TORRENTIAL RAIN

АЗАРГАН БОРОО

(ус ихтэй, ширүүн бороо)

THUNDERSTORM

АЯНГАТАЙ БОРОО

(дуу, цахилгаан, салхитай, голчлон ширүүн бороо)

TORRID

БҮГНЭМ

(халуун, хуурай)

TENDER

ЗАЛГУУЛГА

(тодорхой үнээр ажил гүйцэтгэх, бараа нийлүүлэх, газар эсвэл хувьцаа зэргийг худалдан авахаар бичгээр гаргасан албан санал)

THEATRE

ТЭГТЭР

(жүжгийн төрлийн тоглолт хийх тайз, суудал, гэрэлтүүлэг бүхий барилга эсвэл задгай талбай)

TUNNEL

ТОРХОНО

(газар, ус, байгууламж зэргийн доогуур гаргасан, ихэвчлэн тээврийн хэрэгсэл нэвтрүүлэх нүхэн зам, хоолой)

TANK

ХЭХДЭГ

(буугаар тоноглож, болдоор хуягласан гинжит дугуйтай байлдааны тэрэг)

TUMBLER

БӨГЦ

(шилээр бариулгүй хийсэн уух аяга)

TANK

ХЭХДЭГ

(онгоц, хөдлүүр зэргийн түлш, гүгэнгийн сав)

TANKER

ХЭХТРЭГ

(ус, сүү, шатахуун зэрэг шингэнийг тээвэрлэх том торхтой хөдлүүр)