SOUPY

SOUPY

ЗӨӨН

(дулаан, чийгтэй, таагүй)

STICKY

НИЛЧИГНЭМ

(халуун, чийгтэй)

SULTRY

ШАРАМ

(маш халуун, бүгчим, таагүй)

SWELTERING

ААГИМ

(маш халууны учир таагүй)

STIFLING

БҮГЧИМ

(дэндүү халуун эсвэл цэвэр агааргүйн улмаас амьсгалахад төвөгтэй мэдрэгдэхийг заасан)

STUFFY

ДАВЧДАМ

(цэвэр агаар эсвэл агааржуулалт дутмаг, халуундуу)

SAUNA

САГСАР

(биеийг цэвэрлэх, сэргээх зорилгоор халуун агаар эсвэл уур хэрэглэх өрөө)

SAFE

ХОРГО

(мөнгө болон үнэт зүйлсийг дотор нь хадгалах зориулалттай, ган болд зэрэг бат бөх эдээр хийсэн цоожтой хайрцаг)

SCRAP

ӨӨДӨС

(ямар нэг юмны, ялангуяа цаас, даавууны тасархай)

STONEMASON

ЧУЛУУЧИН

(чулуугаар юм хийдэг хүн)