NEWSLETTER

NEWSLETTER

МЭДЭЭ БИЧИГ

(байгууллага, хүйлэн зэргийн бүх гишүүддээ тогтмол илгээх үйл ажиллагааны мэдээ агуулсан илтгэл)

NECK WARMER

ХООЛОЙВЧ

(хүзүүг нар, салхи, хүйтнээс хамгаалах олгой хэлбэртэй хувцасны дагас)

NEWT

ГҮРВЭС

(богино хөл, урт сүүл, хүйтэн цустай, газар ба усны аль алинд амьдарч чаддаг хоёр нутагт жижиг амьтан)

NATIONAL IDENTITY

ҮНДЭСТНИЙ ЯЛГАРАМЖ

(аль нэг улс үндэстэнд өөрийгөө хамааруулах, ахуй соёл, түүх уламжлал, үнэт зүйлс зэргээрээ ялгаатайгаа таних мэдрэмж)

NERVOUS

ТЭВДҮҮ

(ямар нэг зүйлд догдолсон эсвэл айсан байдалтай)

NEGATIVE

СӨРӨГ

(муу, хөнөөлтэй)

NEARBY

ОЙРОЛЦООХ

(хол биш байрлалд буйг заасан)

NOTICE

АНЗААРАХ

(харах, сонсох гэх мэт үед анхааралд өртөх)

NOW

ОДОО

(эдүгээ цагт)

NICE

АЯТАЙХАН

(сэтгэлийн ханамж өгөх)