LEASE

LEASE

ЦҮҮВЭН

(байр, тоног төхөөрөмж, газар зэргийг тодорхой хугацаагаар тогтмол төлбөр төлж эзэмших тохиролцоо)

LEASING

ЦҮҮВЭНГЭ

(байр, тоног төхөөрөмж, газар зэргийг тодорхой хугацаагаар тогтмол төлбөр төлж эзэмших тохиролцоо)

LAPTOP

ХОРМОЙЛУУР

(аялж явахдаа хэрэглэхэд тохиромжтой авсаархан тооцоолуур)

LABORANT

АЖЛУУРЧ

(хувилахуйн ажлуурт туслах хүн)

LABORATORY

АЖЛУУР

(шинжлэх ухааны судалгаа, туршилт, сорилын ажил явагдах өрөө, барилга гэх мэт)

LAPICIDE

ЧУЛУУЧ

(чулуугаар юм хийдэг хүн)

LYSOSOME

ЗУДЛУУР

(бодисын солилцоонд задлах үүрэгтэй исгэгүүдийг дотроо агуулсан, бөөмтэй эсийн сийвэнд байрлах сарьсаар бүрхэгдсэн эрхтэнцэр)

LASAGNE

ХҮВЭР

(хавтгайлсан, хуудсан гоймон)

LIVE

АМЬД

(амьдарч байгаа, үхээгүй)

LOGISTICS

БАЙРШУУЛАЛТ

(олон тооны хүн, тоног төхөөрөмж оролцсон үйл ажиллагааны зохион байгуулалт)