HEAVY SHOWER

HEAVY SHOWER

ШИРҮҮН БОРОО

(ус ихтэй бороо)

HARD DISK DRIVE

ХАТУУ ЗЭЭРЭНХИЙ ДЭЛБЭГЧ

(цахим мэдээлэл хадгалах соронзон эдээр бүрсэн хатуу зээрэнхий)

HYPERMARKET

НЭНГҮҮР

(голчлон хотын гадна байрлах, том зогсоолтой, хэт их сонголттой, өөртөө үйлчлэх том дэлгүүр)

HOOKAH

ХАНХАЙ

(саванд байгаа усан дундуур халуун утааг нь хөргөж татах урт, уян хоолойтой тамхины гаанс)

HOME PAGE

ЭХЭЛБЭР

(хотол сүлжээний талбарын бусад хуудсууд нь салбарлах эхний, гол хуудас)

HATCH

ХАВХАГ

(онгоц, сансрын хөлөг зэргийн хаалга, онгойх нүх)

HECTARE

ТАХ

(газар хэмжих нэгж, түмэн ам хэртэй тэнцүү)

HUNT

АГНАХ

(хоол болгох, наадах, мөнгө хийх зэрэг зорилгоор зэрлэг амьтныг барих эсвэл алах)

HASHTAG

ЗЭРГЭЛ ШОШГО

(ижил агуулгатай бүх өлгөц, зурвасуудыг хайхад амар болгон нийгмийн сүлжээний талбарт хэрэглэх өмнөө # тэмдэгтэй үг хэллэг)

HALAL

ХУУЛЬТ

(Номгорын шашны ёс зүйд нийцсэн болохыг заасан)