EVENTUALLY

EVENTUALLY

ААЖИМДАА

(удаан хугацааны дараа, саад бэрхшээлтэй үйл явдлуудын эцэст)

EXCHANGE

ТОЛИГО

(арилжаач, зуучлагч зэрэг хүмүүсийн цугларч ажил хэргээ явуулах газар)

ENDOSYMBIOSIS

ДОТООД ХАМСАЛ

(нэг бие махбодь өөр нэг бие махбодийн дотор харилцан ашигтай хамтарч амьдрах хэлбэр)

EXPERIENCE

ТУРШЛАГА

(аливааг хийх явцад олж авсан мэдлэг, чадвар)

EVENT

ҮЙЛ ЯВДАЛ

(ямар нэг чухал зүйл болсон, тохиолдсон, зохион байгуулагдсан нь)

EVALUATE

ЦЭНЭЛЭХ

(сайтар бодсоны эцэст хэмжээ, үнэ цэнэ, чанар зэргийн талаар дүгнэлт гаргах)

ESTIMATION

БАРАГЦААЛАЛ

(аливаа зүйлийн чанар, өртөг, тоо хэмжээ зэргийн талаарх бодол, хэмжилт, дүгнэлт гэх мэт)

EQUIVALENT

ДҮЙЦ

(өөр нэгтэй өртөг, утга, зориулалт зэрэг нь ижил тэнцүү юм, хэмжээ, үг гэх мэт)

EYE

НҮД

(харах эрхтэн)

EAT

ИДЭХ

(хоолыг амандаа хийгээд зажилж, дараа нь залгих)