CLOUDBURST

CLOUDBURST

ТЭНГЭР ЗАДРАЛ

(үүл бүрхэж, салхи шуурга дэгдсэн гэнэтийн ширүүн бороо)

CLOSE

БИТҮҮ

(агааргүй, таагүй, халуундуу)

CLAGGY

БУДАНТСАН

(бүрхэг, чийгтэй, будан татсан)

COMPOTE

ХАМС

(шихүүсэнд нөөшилсөн жимс гэх мэт)

CONCERN

ХАМШАА

(ашиг олохоор үйл ажиллагаа явуулдаг ажил хэрэг, байгууллага)

CIPHER

ТЭГЭР

(тусгай түлхүүрийн тусламжтайгаар нууцалсан бичдэс)

CELL

ХУРИЛ

(шорон эсвэл цагдаагийн газрын хоригдол хийх өрөө)

CALIBRE

ТЭНЖ

(суваг хоолой, бууны гол төмөр зэргийн доторх хөндлөн хэмжээ)

CAUSTIC

ИДЭМХИЙ

(эд эсийг устгаж, түлэх чадвартайг заасан)

CHIFFON

СЭМС

(торго, шүвтэг зэргээр хийх нэвт гэрэлтсэн, хөнгөн үйлэг)